ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์ โดยเน้นด้านเวชปฏิบัติทั่วไปและสุขภาพชุมชน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้า วิจัยปัญหาด้านสุขภาพ

โรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ

  • ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์และสาธารณสุข
  • วิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
  • เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล บริการวิชาการ/วิชาชีพ
  • *ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็งและมีดุลยภาพ
  • บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล