นางสาวยุพิน พวงแก้ว

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

E-mail : yupipu@kku.a.th


นางสาวฉัตราภรณ์ อักษร

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

E-mail :  chattra@kku.ac.th

นางสาวอภัสรา มูลสุวรรณ 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

E-mail : apatmo@kku.ac.th

นางนภาพร ดงเจริญ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : napado@kku.ac.th


นางชนากานต์ สโลน

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

E-mail : chansa@kku.ac.th