รองศาสตราจารย์กมลวรรณ เจนวิถีสุข

(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์

(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการด้านบัณฑิตศึกษาปรีคลินิก)

นายแพทย์เก่งกาจ วินัยโกศล

(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการด้านบัณฑิตศึกษาคลินิก)

นางสาวยุพิน พวงแก้ว

(หัวหน้าหน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา)

นางสาวฉัตราภรณ์ อักษร

(นักวิชาการศึกษา)

นางนภาพร ดงเจริญ

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

นางชนากานต์ แสนมงคล

(พนักงานธุรการ)

นางสาวอภัสรา มูลสุวรรณ

(เจ้าหน้าที่ธุรการ)