รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข

Associate Dean for Academic Affairs

Associate Professor  Kamonwan Jenwitheesuk, M.D., FRCST(plastic surgery)ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการด้านบัณฑิตศึกษาปรีคลินิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์

Associate Dean for Academic Affairs

Assistant Professor Porntip  Laummaunwai, Ph.D.

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการด้านบัณฑิตศึกษาคลินิกและสารสนเทศ

อาจารย์นายแพทย์เก่งกาจ  วินัยโกศล

Assistant Dean for Academic Affairs

Dr.Kengkart  Winaikosol, M.D., FRCST (plastic surgery)