หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Residency Training Program

 1. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 2. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
 3. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก
 4. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
 5. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาประสาทศัลยศาสตร์
 6. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขากุมารศัลยศาสตร์
 7. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาอายุรศาสตร์
 8. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
 9. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาประสาทวิทยา
 10. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
 11. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขากุมารเวชศาสตร์
 12. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาออร์โธปิดิกส์
 13. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาวิสัญญีวิทยา
 14. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาจักษุวิทยา
 15. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 16. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาจิตเวชศาสตร์
 17. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขารังสีวิทยาทั่วไป
 18. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
 19. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
 20. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
 21. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
 22. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค
 23. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 24. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงอาชีวฯ)
 25. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

Fellowship Training Program

 1. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา
 2. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
 3. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
 4. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 5. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
 6. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
 7. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
 8. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
 9. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต
 10. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
 11. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 12. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
 13. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 14. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
 15. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
 16. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
 17. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
 18. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
 19. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
 20. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
 21. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
 22. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว
 23. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขาภาพวินิจฉัยขั้นสูง
 24. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท
 25. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขาสาขาวิสัญญีสำหรับการผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก
 26. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
 27. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขา Spine
 28. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขากีฬาเวชศาสตร์
 29. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขาโรคข้อสะโพกและข้อเข่า
 30. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขาโรคเนื้องอกกระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
 31. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขาจุลศาสตร์ทางมือ
 32. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขาโรคจอตาและวุ้นตา
 33. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขาโรคต้อหิน
 34. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
 35. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขาโรคตาเด็กและตาเข
 36. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขาโรคจมูกและภูมิแพ้
 37. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขาโสตประสาท
 38. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขาภาพวินิจฉัยเต้านม
 39. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี
 40. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ต่อยอด) สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และความผิดปกติทางศรีษะและใบหน้า