หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Science Program

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

Master of Science Program in Anatomy

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์

Master of Science Program in Medical Microbiology

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล

Master of Science Program in Medical Biochemistry and Molecular Biology

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์

Master of Science Program in Neuroscience

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา

Master of Science Program in Parasitology

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา

Master of Science Program in Pathology

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา

Master of Science Program in Pharmacology

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์

Master of Science Program in Medical Physiology

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน

Master of Science Program in Community Health Development

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์

Master of Science Program in Occupational Medicine

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน นานาชาติ

Master of Science Program in Tropical Medicine (International)

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

Master of Science Program in Radiological Technology

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา นานาชาติ

Master of Science Program in Pharmacology (International)

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล นานาชาติ

Master of Science Program in Medical Biochemistry and Molecular Biology (International)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Doctor of Philosophy Program

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

Doctor of Philosophy Program in Anatomy

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์

Doctor of Philosophy Program in Medical Microbiology

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล

Doctor of Philosophy Program in Medical Biochemistry and Molecular Biology

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์

Doctor of Philosophy Program in Neuroscience

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา

Doctor of Philosophy Program in Parasitology

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา

Doctor of Philosophy Program in Pathology

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา

Doctor of Philosophy Program in Pharmacology

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์

Doctor of Philosophy Program in Medical Physiology

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน

Doctor of Philosophy Program in Community Health Development

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน นานาชาติ

Doctor of Philosophy Program in Tropical Medicine (International)

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา นานาชาติ

Doctor of Philosophy Program in Pharmacology (International)

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล นานาชาติ

Doctor of Philosophy Program in Medical Biochemistry and Molecular Biology (International)